1. Chương trình qùa tặng kèm sản phẩm Sữa bột tháng 10.

2. Chương trình qùa tặng kèm sản phẩm Sữa bột pha sẵn tháng 10.